«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Έναρξη προγράμματος εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων

Το  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του 1ου Κύκλου των Προγραμμάτων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, ενημερώνει τους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων και σχολών (Πολυτεχνείο, Πολυτεχνικές Σχολές και  ΑΤΕΙ), ότι θα προχωρήσει στην υλοποίηση του 6ου Προγράμματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων.

 

 

 

 

 

Περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων Εκπαιδευτών-Εισηγητών για την υλοποίηση προγραμμμάτων κατάρτισης

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης), στο πλαίσιο συμπλήρωσης και επικαιροποίησης του Μητρώου Εκπαιδευτών, καλεί τους ενδιαφερόμενους πιστοποιημένους εκπαιδευτές (ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ, ΕΦΕΤ) να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.      Έντυπη Αίτηση (Παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία)

2.      Βιογραφικό Σημείωμα (παρέχεται ειδική φόρμα)

3.      Βεβαιώσεις (ως αποδεικτικά των όσων αναγράφονται στο βιογραφικό):

3.1      Σπουδών

3.2      Επαγγελματικής Εμπειρίας

                              3.3      Διδακτικής εμπειρίας

Περισσότερα...

Πρόγραμμα κατάρτισης Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση μέσω επιταγής Κατάρτισης – VOUCHER

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), το οποίο έχει ενταχθεί στο Μητρώο ΚΕΚ που συγκρότησε ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατάρτιση Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση Μέσω Επιταγής Κατάρτισης – VOUCHER», ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στo website http://www.voucher.gov.gr το τροποποιημένο μητρώο ωφελουμένων όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την εξέταση αιτήσεων θεραπείας και την κάλυψη των κενών θέσεων από τον αρχικό πίνακα επιλαχόντων,  με τη μορφή των συνημμένων πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά περιφερειακή ενότητα στους οποίους εμφανίζονται :

Α.Οι επιλεγέντες δικαιούχοι επιταγών κατάρτισης.   

Β.Οι επιλαχόντες.

Οι νέοι δικαιούχοι των επιταγών κατάρτισης καλούνται να παραλάβουν αυτοπροσώπως την επιταγή κατάρτισης (training voucher). Για την παραλαβή της επιταγής κατάρτισης απαιτείται η επίδειξη εγγράφου πιστοποίησης της  ταυτότητας του ωφελούμενου.

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη   05/03/2013.

Περισσότερα...

Παραλαβή βεβαιώσεων επαρκούς παρακολούθησης προγραμμάτων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης), ως φορέας εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, ανακοινώνει στους Μηχανικούς που παρακολούθησαν τον εκπαιδευτικό κύκλο για το  πρόγραμμα Ενεργειακών Επιθεωρητών (Κτίρια), ότι μπορούν να προσέρχονται για να παραλάβουν από τα γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (εργάσιμες ημέρες, από 09:00 έως 15:00), τη «Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης». Η βεβαίωση θα παραλαμβάνεται με φυσική παρουσία και με αποδεικτικό παραλαβής.

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τη N.E. TEE/TΔK μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει πέντε κύκλους προγραμμάτων Ενεργειακών Επιθεωρητών (Κτίρια), τους οποίους έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 110 Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Oκάθε κύκλος ήταν διάρκειας συνολικά 60 ωρών και περιελάμβανε θεωρητική κατάρτιση (36 ώρες) και πρακτική άσκηση (24 ώρες). Ήδη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.buildingcert.gr) το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. έχει ενημερώσει για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υ.ΠΕ.Κ.Α..

Περισσότερα...

Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), σχεδιάζει την υλοποίηση προγράμματος στην Υγιεινή Τροφίμων, Επίπεδο 1, Διάρκειας 10 ωρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα “απλός χειριστής τροφίμων”.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.

Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται με μέριμνα και υποχρέωση των καταρτιζόμενων καθώς και των επιχειρήσεων. Είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής.

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.