Στοιχεία

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ είναι ένας δυναμικός  εκπαιδευτικός και αναπτυξιακός φορέας που υπάγεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.  

Με το Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/2010, άρθρο 3) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», η Περιφέρεια Κρήτης, (2ος Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Σύμφωνα με το Π.Δ 149 «Οργανισμός Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-12-2010), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ανήκει στο τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΠΔ 149/ άρθρ. 22, παρ. δγ).

Ιδρύθηκε με την απόφαση  4 /7-2-1995 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ρεθύμνου και πιστοποιήθηκε  από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. με την απόφαση, 4923/19-6-98, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ. αριθμ. 111232/12-12-97,111313/17-12-97 και 11312/17-12-97 Υ.Α. Έκτοτε έχει να επιδείξει πλούσια δράση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων και προγραμμάτων κοινοτικών πρωτοβουλιών που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους.


Τα θεματικά πεδία στα οποία είναι πιστοποιημένο είναι:

  • Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας
  • Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Παιδαγωγικά Επαγγέλματα
  • Επαγγέλματα Οικονομίας & Διοίκησης
  • Επαγγέλματα Πληροφορικής
  • Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
  • Αγροτικά Επαγγέλματα
  • Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών