«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Υποβολή αιτήσεων [07/08/2014 (ώρα 10.00) έως 15/09/2014 (ώρα 24.00)]για το πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας"

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  προκήρυξε την υλοποίηση της δράσης με τίτλο "Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», που χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020.

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης - α΄ φάση και 250 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης - β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής

Στο πλαίσιο μελλοντικής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δύνανται να επιχορηγηθούν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης.

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/06/2016.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 30.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

  • 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ
  • 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος άνεργος για να εγγραφεί στο μητρώο ωφελουμένων και να συμμετέχει στη δράση πρέπει:

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr τη φόρμα "Αίτηση Συμμετοχής"

2. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο.

Προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων: 07/08/2014 (ώρα 10.00) έως 15/09/2014 (ώρα 24.00)

 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγ. Γαβριήλ 103-105, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο) στα τηλέφωνα: 2831040051 και 2831040052 ή να συμπληρώσουν τη "Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίου εκαιδευομένου"  στην ιστοσελίδα του ΚΕΚΑΠΕΡ (www.kekaper.gr).

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)

"H ενημέρωση των ενδιαφερομένων που θα συμμετέχουν στη Δράση, παρέχεται καθ' όλη τη διάρκεια της, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr. Επίσης, μέσω της ίδιας ιστοσελίδας γίνεται και η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης, όπως η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ωφελουμένους κ.ά.

Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης.

Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην http://www.voucher.gov.gr ή οπουδήποτε αλλού και αφορά ωφελούμενο (πχ πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων) ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο κωδικός αριθμός ΚΑΥΑΣ της αίτησης συμμετοχής.

Εφιστούμε την προσοχή στους συμμετέχοντες στη δράση ότι οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν με ελεύθερη βούληση τον πάροχο κατάρτισης με γνώμονα τα προσφερόμενα προγράμματα, την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους, χωρίς η κρίση και η απόφασή τους να επηρεάζεται από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσης και τυχόν παροχές, μη σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Παράλληλα, προβλέπεται η συγκρότηση με Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας οργάνου με τη συμμετοχή και άλλων αρμοδίων Δημοσίων Αρχών, με αντικείμενο τον έλεγχο περιπτώσεων παρόχων κατάρτισης που στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ακολουθούν επιθετικές παρελκυστικές πρακτικές για την προσέλκυση ωφελουμένων».

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.