«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

 Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας πρόκειται ΑΜΕΣΑ να προκηρύξει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», που χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων

  • 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ
  • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

 Η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 έως 120 ώρες με αντικείμενο της κατάρτισης την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια ή/και ειδικά θεματικά αντικείμενα (ανάλογα με την ομάδα ωφελουμένων) τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, από 380 έως 420 ώρες και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
  • Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων

Η πρόσκληση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014 και ώρα 23.59.

Μετά το πέρας της διαβούλευσης – λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της– το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω της ΕΥΕ/ΕΚΤ θα  προχωρήσει άμεσα στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους νέους ηλικίας 18 έως 24.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγ. Γαβριήλ 103-105, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο) μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2831040051 και 2831040052 ή να συμπληρώσουν τη "Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίου εκαιδευομένου"  στην ιστοσελίδα του ΚΕΚΑΠΕΡ (www.kekaper.gr).

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)

"H ενημέρωση των ενδιαφερομένων που θα συμμετέχουν στη Δράση, παρέχεται καθ' όλη τη διάρκεια της, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr. Επίσης, μέσω της ίδιας ιστοσελίδας γίνεται και η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης, όπως η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ωφελουμένους κ.ά.

Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης.

Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην http://www.voucher.gov.gr ή οπουδήποτε αλλού και αφορά ωφελούμενο (πχ πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων) ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο κωδικός αριθμός ΚΑΥΑΣ της αίτησης συμμετοχής.

Εφιστούμε την προσοχή στους συμμετέχοντες στη δράση ότι οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν με ελεύθερη βούληση τον πάροχο κατάρτισης με γνώμονα τα προσφερόμενα προγράμματα, την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους, χωρίς η κρίση και η απόφασή τους να επηρεάζεται από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσης και τυχόν παροχές, μη σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Παράλληλα, προβλέπεται η συγκρότηση με Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας οργάνου με τη συμμετοχή και άλλων αρμοδίων Δημοσίων Αρχών, με αντικείμενο τον έλεγχο περιπτώσεων παρόχων κατάρτισης που στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ακολουθούν επιθετικές παρελκυστικές πρακτικές για την προσέλκυση ωφελουμένων».

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.