Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικού προβολής στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “Mountain Valorization through Interconnectedness and Green Growth” (MOVING) /HORIZON 2020 Research and Innovation Framework Programme/Rural Re

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικού προβολής στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “Mountain Valorization through Interconnectedness and Green Growth” (MOVING) /HORIZON 2020 Research and Innovation Framework Programme/Rural ReΗ Περιφέρεια Κρήτης, συμμετέχοντας ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο ‘’Mountain Valorization through Interconnectedness and Green Growth”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Horizon 2020 – Έρευνα και Καινοτομία (Research and Innovation Framework Programme), Αγροτική Αναγέννηση 2019 (Rural Renaissance 2019), καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της προμήθειας υλικού προβολής, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια υλικού προβολής είναι 3.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Πιο συγκεκριμένα οι προσφορές υλικού προβολής θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 

  1. T-SHIRT ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΛΑΤΗ, ΜΑΝΙΚΙ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΡΔΙΑ 7-9 ΕΚ, ΠΛΑΤΗ 20-23 ΕΚ ΜΑΝΙΚΙ 4-6 ΕΚ

2.       T-SHIRT ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΛΑΤΗ, ΜΑΝΙΚΙ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΡΔΙΑ 7-9 ΕΚ, ΠΛΑΤΗ 20-23ΕΚ, ΜΑΝΙΚΙ 4-6 ΕΚ

 

3.       ΚΟΥΠΑ ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ

 

4.       ΚΑΠΕΛΟ 5 ΦΥΛΛΑ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ

 

5.       ΚΑΠΕΛΟ 5 ΦΥΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ

 

6.       ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΚΑΙ 1 ΧΡΩΜΑ

 

 

7.       ΠΑΓΟΥΡΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ 400 ML

 

8.         ΠΑΓΟΥΡΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ 800 ML

 

9.       ΠΑΓΟΥΡΙΝΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΝΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ  600ML

 

10.   ΟΜΠΡΕΛΑΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10-20 ΕΚ

11.   ΟΜΠΡΕΛΑ ΣΠΑΣΤΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10-20 ΕΚ

 

12.   ΦΛΙΣ ΖΑΚΕΤΑME ΣΤΑΜΠΑ4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΛΑΤΗ, ΜΑΝΙΚΙ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΡΔΙΑ 7-9 ΕΚ ΠΛΑΤΗ 20-23ΕΚ, ΜΑΝΙΚΙ 4-6 ΕΚ

 

13.   ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ FAGEO 2213 ME ΣΤΑΜΠΑ4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΛΑΤΗ, ΜΑΝΙΚΙ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΡΔΙΑ 7-9 ΕΚ ΠΛΑΤΗ 20-23ΕΚ, ΜΑΝΙΚΙ 4-6 ΕΚ

     

 

Το κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και ποιοτικής άποψης προσφορά.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), μαζί με την οικονομική τους προσφορά και τα λοιπά δικαιολογητικά μέχρι την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023, και ώρα 12:00 σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Ρεθύμνης

Τμήμα Γραμματείας (2ος Όροφος)

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 74132 Ρέθυμνο

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής και με απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στην υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

 Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται.

Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν.

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο προσφορά.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ευρώ και θα αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α.

 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει τη Τρίτη20 Ιουνίου και ώρα 11.00 π.μ. από την τριμελή επιτροπή της Δ/νσης Ανάπτυξης όπως ορίστηκε με την με αριθμ 628/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Η ισχύς των προσφορών θα είναι ένας (1) μήνας μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Προθεσμία υλοποίησης του έργου: ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά από την προσκόμιση όλων των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.).

Μεταξύ του Φορέα και του προσφέροντα που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση, που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, δημιουργίας διαφημιστικού υλικού εκτυπώσεων κλπ, η οποία θα αποδεικνύεται από τη διάρκεια παρουσίας του αναδόχου στον χώρο εκτύπωσης - προμήθειας διαφημιστικού υλικού και από παραδείγματα έργων του. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει την εμπειρία του σε έργα που έχει ήδη πραγματοποιήσει, αναφέροντας το είδος του έργου, καθώς και τη σχέση του ενδιαφερόμενου με αυτό.

Τα αποδεικτικά των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής τα οποία αποδεικνύουν την έλλειψη συνδρομής των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του αρθρου 73 ν. 4412/2016 θα συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο με την οικονομική προσφορά και θα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης

Τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης

Τηλ. 2831040050 / 52

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                                                                                                               

Ο φάκελος προσφοράς περιέχει τα παρακάτω :

 

1) Την προσφορά του αναδόχου, η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες στήλες των προσφερόμενων ειδών ΠΙΝΑΚΑΣ Α και υπογράφεται από τον προσφέροντα.

 

2) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση που η προσφορά γίνεται από νομικό πρόσωπο), στην οποία θα δηλώνεται ότι : « Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στον οικονομικό φορέα»

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η εν λόγω δήλωση, αφορά  στους διαχειριστές.

- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε) η δήλωση αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνεται ότι : «Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»

 

3) Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέας σε ισχύ

 

4) Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα για κύρια και επικουρική ασφάλιση .[1]

 

5) Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ (εάν πρόκειται για Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., ή Ε.Π.Ε.) ή Αντίγραφο έναρξης και μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση) εκδοθέντα έως και 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία πρόσκλησης τους.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία.

Σημειώνουμε ότι :

 

  1. Η παράδοση δύναται να γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας.
  2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη στην έδρα του Τμήματος Παιδείας, Δ.Β.Μ.& Απασχόλησης, Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης (Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105 2ος όροφος) μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της υπηρεσίας μας.
  3. Στις τιμές προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
  4. Η πληρωμή του προμηθευτή πραγματοποιείται μετά την έκδοση σχετικών τιμολογίων, με έκδοση χρηματικού εντάλματος και αντίστοιχης επιταγής από την οικονομική υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.

 

[1][1] Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης απαιτείται επιπρόσθετα η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του φυσικού προσώπου.