ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΕΡΓΟΥ: «3DP in VET»

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού σχεδίου «3D Printing in VET» με ακρωνύμιο «3DP in VET», που εγκρίθηκε  στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2019 ERASMUS+ (ΚΑ2-Copperation for innovation and the exchange of good practices / KA204-Strategic Partnerships for vocational education and training) με κωδικό αριθμό: 2019-1-EL01-KA202-062909, προτίθεται να οργανώσει την τελική εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε δύο γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά) με τη χρήση παράλληλης διερμηνείας.

Hεκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι του Πολιτισμού, Δήμου Ρεθύμνου», Εμμ. Βερνάρδου 12 (74132 Παλιά Πόλη Ρέθυμνο).

Ημερομηνία: Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 18.00-21.00

Για το λόγο αυτό προτίθεται να συνεργαστεί με εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή του απαιτούμενου εξοπλισμού υποστήριξης της διερμηνείας.

Ειδικότερα:    

  • Συνεδριακό σύστημα 3 μικροφώνων στο Panel,  με διακόπτη και  ενδεικτικό φως  στο μικρόφωνο για το ποιος ομιλεί   και ενσωματωμένο ηχείο στη βάση του μικρόφωνου.
  • Ένα μικρόφωνο στο pontium  και   μεγαφωνική εγκατάσταση αποτελούμενη από τέσσερα (2) ηχεία, για την κάλυψη του χώρου  .
  • Μεταφραστικό     σύστημα 50 ατόμων - χρήση για μία ημέρα. Το μεταφραστικό σύστημα θα έχει τη δυνατότητα μετάφρασης δύο (2) γλωσσών προς 50 συνέδρους και να περιλαμβάνει:
  • 1 μεταφραστικό θάλαμο δύο ατόμων
  • 50 δέκτες και ακουστικά για τους συνέδρους
  • απαιτούμενοεξοπλισμό μεταφραστικού συστήματος
  • Τεχνική Υποστήριξη

Το κόστος μεταφοράς του εξοπλισμού από και προς το χώρο της εκδήλωσης επιβαρύνει τον ανάδοχο.

Προσφορές από τους ενδιαφερόμενους κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, προς «Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ», με αναγραφή των στοιχείων του συμμετέχοντα μέχρι τις 9/9/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103 (2ος Όροφος).

Πληροφορίες Κα Τσεκούρα Δήμητρα 2831040050.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα  που μπορούν να προσφέρουν τον παραπάνω εξοπλισμό και υπηρεσία.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί, ο συμμετέχων με τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.