ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων διάχυσης του ευρωπαϊκού σχεδίου «3D Printing in VET» με ακρωνύμιο «3DP-VET», που εγκρίθηκε  στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2019 ERASMUS+ (ΚΑ2-Copperation for innovation and the exchange of good practices / KA204-Strategic Partnerships for vocational education and training) με κωδικό αριθμό: 2019-1-EL01-KA202-062909, προτίθεται να προμηθευτεί τρισδιάστατο εκτυπωτή (3DPrinter).

Ta επιθυμητά χαρακτηριστικά είναι:

  • Μονή κεφαλή στην οποία να δέχεται έως 2 χρώματα
  • Εύκολο στη συναρμολόγηση και στη μεταφορά
  • Αισθητήρα για βελτιωμένη βαθμονόμηση πρώτης στρώσης,
  • Ρουλεμάν υψηλής ποιότητας,
  • Να δύναται να χρησιμοποιήσει διαφορετικό τύπο υλικών,
  • Να φέρει χαρακτηριστικά τύπου θερμοκηπίου με αφαιρούμενα φύλλα από ατσάλι με ελατήριο, αυτόματη ισοπέδωση κρεβατιού, πλέγμα, αισθητήρα νήματος, ανάκτηση απώλειας ισχύος (πανικός ισχύος) και χαρακτηριστικά ασφαλείας.
  • Να μπορεί να ενισχυθεί η λειτουργικότητα του με τη χρήση πολλαπλών υλικών.

Προσφορές από τους ενδιαφερόμενους κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, προς «Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ», με αναγραφή των στοιχείων του συμμετέχοντα μέχρι τις 15/9/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103 (2ος Όροφος).

Πληροφορίες Κα Τσεκούρα Δήμητρα 2831040050.

Η τιμή θα αναφέρεται ανά  μονάδα μέτρησης είδους συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα  που μπορούν να προσφέρουν τα παραπάνω είδη.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί, ο συμμετέχων με τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.

Το προσφερόμενο είδος θα παραδοθεί στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγουμένου Γαβριήλ 103, 2ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.