«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ /ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ INTERTRAINE

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα (1) άτομο  για την κάλυψη αναγκών του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, με τόπο εκτέλεσης του έργου το Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο (Ηγουμένου Γαβριήλ 103, 2οςόροφος), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: «Intercultural Training for Educators» με κωδικό αριθμό: 2018-1-UK01-KA204-047987”, του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, στο οποίο το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, συμμετέχει ως εταίρος.

Στο πλαίσιο του έργου  αυτού θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

113

115

109

175

189

Δ/νση Ανάπτυξης

Π.Ε. Ρεθύμνης

Τμήμα ΔΒΜ, Παιδείας και Απασχόλησης / Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  

ΠΕ 02 Φιλολόγων

Από την υπογραφή της σύμβασης

έως και την υποβολή της έκθεσης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα

113

115

109

175

189

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ελληνικής φιλολογίαςΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.O τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας προκύπτει από το νέο παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης«20.12.2019» και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης

3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένου, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. O τρόπος απόδειξης χειρισμού Η/Υ προκύπτει από το παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «20.05.2020»,οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης

4.Εμπειρία στην διδασκαλία ενηλίκων σε διαπολιτισμικό περιβάλλον  και σε ζητήματα διαπολιτισμικότητας. Επιπρόσθετα εμπειρία στην διόρθωση και προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο υλοποίησης  προγραμμάτων Erasmus +, που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε ισχύ.

Εμπειρία

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον ανωτέρω κωδικό απασχόλησης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος σε έργα συναφή όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). 

Αντικείμενο της σύμβασης

Σύντομη περιγραφή έργου: Το έργο που θα εκτελεστεί ειδικεύεται στην παρουσίαση, παρακολούθηση και αξιολόγηση (σύνταξη έκθεσης) των θεματικών ενοτήτων του αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος (ΙΟ3), στη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού (ΙΟ4), στη χρήσης του οδηγού για τους εκπαιδευτές (ΙΟ5) και στην εξεταστέα ύλη (ΙΟ6),  αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 30 ωρών.

Το άτομο που θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου θα συνεργάζεται με το Δ/ντή Ανάπτυξης  Π.Ε. Ρεθύμνης και το Συντονιστή του έργου και θα ενημερώνει την Ομάδα Έργου και την Ομάδα Εργασίας.

 

 

Αμοιβή

Η αμοιβή καθορίζεται βάσει της ωριαίας αποζημίωσης (30 ώρες) του διδακτικού έργου σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι έλληνες πολίτες.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, όπως ισχύει).

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο κεφάλαιο «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019». Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

3. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή αποδεδειγμένα να έχουν αναβολή στράτευσης για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.

4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι: α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 22 έως 65 ετών

6. Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα / ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας, γνώσηχειρισμού Η/Υ), όπως έχουν αναλυτικά περιγραφεί παραπάνω καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης των πτυχίων τους (εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή), μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.

Βαθμολόγηση Κριτηρίων

  1. Αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα
  2. Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουνόλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «02.12.2019», δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «20.05.2020» και Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «20.12.2019» να γίνει στον χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας καθώς και στο δικτυακό τόπο του ΚΕ.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (www.kekaper.gr).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τη σχετική αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Α’) και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν  γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105), καθώς και στο δικτυακό τόπο του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (www.kekaper.gr). Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης– Υπεύθυνης Δήλωσης στο δικτυακό τόπο του ΚΕ.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (www.kekaper.gr)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων της Ανακοίνωσης. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα  γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (βαθμός τίτλου σπουδών), και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο βαθμολογούμενο κριτήριο (εμπειρία). Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα της υπηρεσίας μας , ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης, το οποίο θα υπογραφεί από δυο υπαλλήλους της Υπηρεσίας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση  αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) και θα εξεταστεί από την Ομάδα Έργου του σχεδίου «Intercultural Training for Educators», που έχει ορισθεί με την αριθμ. 2566/5-10-2018 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης.  Η υπηρεσία μας οφείλει να αποστείλει στην Ομάδα Έργου του σχεδίου «Intercultural Training for Educators»εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

Απασχόληση 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα υποψήφιο μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει κατ΄ ένσταση ελέγχου από την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης και Υλοποίησης του έργου, που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τονυποψήφιο ο οποίος δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Ο υποψήφιος αυτός λαμβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή του έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Απασχολούμενος που αποχωρεί πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων  είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί  το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις  και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής καθώς και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «20.05.2020» και Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «20.12.2019» . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήματα αυτά, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα:Κεντρική σελίδα àΠολίτες àΈντυπα – Διαδικασίες àΔιαγωνισμών ΦορέωνàΜίσθωση Έργου (ΣΜΕ)

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.