Αποτελέσματα αξιολόγησης του καινοτόμου ευρωπαϊκού σχεδίου με τίτλο: «DTRaIN – Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα».

Η Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Ρεθύμνης / Τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ΕΚΚΑ) υλοποίησαν από 1/9/2019 έως 31/8/22 το ευρωπαϊκό σχέδιο “DTRaIN” –Σχεδιαστική Σκέψη για την Επιχειρηματικότητα στον Αγροδιατροφικό Τομέα.

Το σχέδιο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ERASMUS+ και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Σκοπός του σχεδίου είναι να συμβάλλει στην αναζωογόνηση της παραγωγής στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής των περιφερειών εταίρων, προωθώντας την απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας για τη διαχείριση του προσωπικού και των επιχειρηματιών που εργάζονται στον τομέα.

Ο κύριος στόχος του σχεδίου ήταν η ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών για την online εκπαίδευση μέσω ενός εκπαιδευτικού μεθοδολογικού μοντέλου που έχει το συμμετέχοντα ως επίκεντρο των πάντων. Αυτή η μεθοδολογία αναπτύχθηκε για τον καθορισμό των πόρων, των εργαλείων και των μεθόδων για την παράδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος “DTRaIN” » στους επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ήταν:

  • Έρευνα γραφείου για τον αγροδιατροφικό τομέα με στόχο να παρουσιάσει βασικά χαρακτηριστικά του αγροδιατροφικού τομέα των χωρών που συμμετέχουν στο σχέδιο“DTRaIN”.
  • Μια ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου που χορηγήθηκε διαδικτυακά για αναφορικά με τις απόψεις των εταιρειών του αγροδιατροφικού τομέα σε καθεμία από τις χώρες που συμμετέχουν στο σχέδιο “DTRaIN”.
  • Προσδιορισμός καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών.
  • Οργάνωση εργαστηρίων και στις τέσσερις (4) ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στο σχέδιο“DTRaIN”.

Το πρόγραμμα σπουδών που αναπτύχθηκε βασίστηκε στο Μοντέλο Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΜΜ) και δομήθηκε σε Ενότητες, Μαθησιακές Μονάδες και Υποενότητες, περιγράφοντας τα συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε μαθησιακή ενότητα ως προς τις Γνώσεις, τις Δεξιότητες και τις Ικανότητες. Το πρόγραμμα σπουδών ήταν σύμφωνο με τις διαδικασίες ECVET, που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός «επαγγελματικού προφίλ DTRAIN», στον αγροδιατροφικό τομέα.

Για κάθε θέμα/Μαθησιακή Ενότητα του προγράμματος σπουδών, η γνώση μεταφέρθηκε με διάφορους τύπους εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις συστάσεις του Εκπαιδευτικού Μεθοδολογικού Μοντέλου (ΕΜΜ).

Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώθηκε σε πέντε (5) συγκεκριμένες ενότητες:

  • Εισαγωγή στη μεθοδολογία Σχεδίασης Σκέψης
  • Ενσυναίσθηση/ Αναγνώριση των αναγκών των πελατών
  • Δημιουργία ιδεών/Εφαρμοσμένη δημιουργικότητα
  • Πειραματισμός/Ideate
  • Δημιουργία πρωτοτύπου και δοκιμή.

Το πρόγραμμα σπουδών χρησίμευσε σε περιπτωσιολογικές μελέτες που ενέπλεξαν τους χρήστες στην επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της Σχεδιαστικής Σκέψης «Design Thinking».

Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε με βάση το πρόγραμμα σπουδών και το μοντέλο Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας που υλοποιήθηκε. Για κάθε θέμα (Μαθησιακή Ενότητα) του προγράμματος σπουδών, η γνώση μεταφέρθηκε με πολλά διαφορετικά είδη εκπαιδευτικού υλικού.

Ο συνδυασμός αυτού του εκπαιδευτικού υλικού και των μεθόδων εκπαίδευσης παρείχε τη σύνθετη εμπειρία μάθησης στην ομάδα-στόχο του “DTRaIN”. Το εκπαιδευτικό υλικό περιελάμβανε μια επισκόπηση της μεθοδολογίας και των θεωριών της Σχεδιαστικής Σκέψης (Design Thinking), καθώς και των «Σοβαρών Παιχνιδιών» (SeriousGames) που βασίζονται στις Προκλήσεις της Σχεδιαστικής Σκέψης και αντικατόπτριζε πραγματικές περιπτώσεις αγοράς από τις περιοχές συνεργατών του “DTRaIN”. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν μια πλήρως εξοπλισμένη μορφή ηλεκτρονικής μάθησης, αξιοποιώντας την αντίστροφη διάδραση, την ανοικτή  μάθησης και την εκπαιδευτική μεθοδολογία, που ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των ομάδων-στόχων. Η ομάδα στόχος και οι χρήστες του εκπαιδευτικού υλικού είναι επαγγελματίες που διαχειρίζονται προσωπικό σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ως εκπαιδευτές στις επιχειρήσεις τους καθώς και εκπαιδευτές σε ιδρύματα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (επίπεδο 4 & 5 του Ε.Π.Π).

Στο σχέδιο συμμετείχαν επτά εταίροι από τέσσερις  (4) χώρες, ειδικότερα: Η Περιφέρεια Κρήτης ως επικεφαλής εταίρος, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση – EΚΚΑ (Ελλάδα), SQLearn (Ελλάδα), LDI UG - (Γερμανία), Centro Machiaveli-CM – (Iταλία), Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ) και το Πανεπιστήμιο Valladolid (Ισπανίας).

Εθνική Μονάδα παρακολούθησης του σχεδίου ήταν το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης του Ι.Κ.Υ. κρίθηκε άκρως επιτυχημένο λαμβάνοντας βαθμολογία 95/100.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι την προηγούμενη περίοδο το σχέδιο «Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην εκπαίδευση» (Psychodrama asato oline ducation) εντάχθηκε στον κατάλογο των καλών πρακτικών του προγράμματος Erasmus+.

Η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης/ Τμήμα Παιδείας, Δ.Β.Μ. και Απασχόλησης και το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ έχοντας μακρά εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών σχεδίων έχει δημιουργήσει μια πλήρως ανταγωνιστική και εξωστρεφή παρουσία δίδοντας τη δυνατότητα της μεταφοράς τεχνογνωσίας, της καλλιέργειας συνεργατικού κλίματος και της αναγνώρισης τους από τους ευρωπαϊκούς εταίρους.

Την προηγούμενη περίοδο υλοποίησε πέντε (5) ευρωπαϊκά σχέδια, τέσσερα (4) σχέδια Erasmus+ στα δύο ως επικεφαλής/συντονιστής εταίρος (“3DPrinting” και “DTRaIN”) και το σχέδιο MOVING στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 το οποίο ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2024. Την τρέχουσα περίοδο συνεχίστηκε η υποβολή νέων προτάσεων για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ως επικεφαλής εταίρος και εταίρος.