«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ συνεχίζει την υλοποίηση των δράσεων προώθησης στην απασχόληση ανέργων ηλικίας, 25-29 ετών και 30-45 ετών.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) υλοποιεί τις δράσεις προώθησης στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 25-29 και 30-45 ετών, ως το μοναδικό πιστοποιημένο ΚΔΒΜ2 της Π.Ε. Ρεθύμνης για τις προαναφερθείσες δράσεις. Οι δράσεις  χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης  στον κλάδο ΤΠΕ, σε πτυχιούχους ΑΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής). 

Πιο συγκεκριμένα υλοποιεί τις δράσεις 

  • «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».
  • «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».

Τα δύο (2) προγράμματα κατάρτισης έχουν τίτλο: «Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών» και περιλαμβάνουν: α) Το θεωρητικό μέρος, συνολικής διάρκειας 400 ωρών και β) Πρακτική Άσκηση  σε συναφείς θέσεις, συνολικής διάρκειας 200 ωρών.

Ειδικότερα το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει:

Α.Βασικές Επαγγελματικές Γνώσεις (Τεχνικές Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητας, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου, Λειτουργικά Συστήματα, Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό),

Β.Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και Εφαρμογών (Βασικές Έννοιες και Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Έννοιες Internet - WEB - HTML5, Δημιουργία Ιστοσελίδων και Εφαρμογών Αφής, Συνδέσεις (HTML5), Κατασκευή Περιβάλλοντος Διασύνδεσης Χρήστη με Χρήση CSS3, Λίστες και Επικεφαλίδες (HTML5), Δημιουργία Πινάκων (HTML5), Φόρμες (HTML5), Συνδέσεις με ΒΔ (php5.3 & mariaDB 10.1), Κώδικας με τη χρήση JavaScript, Σύγχρονες Δυναμικές Ιστοσελίδες, Δημοσίευση Τοποθεσίας και Εφαρμογής σε android market) και

Γ.Οριζόντιες δεξιότητες (Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας, Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου).

Στην παρούσα φάση τα προγράμματα βρίσκονται στην φάση υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης. Μετά την ολοκλήρωση  της θεωρητικής κατάρτισης και την επιτυχή πιστοποίηση τους, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής με στόχο την καθοδήγηση και την  στήριξη του ατόμου στην προσπάθεια του να επιλέξει το επάγγελμα που του ταιριάζει ή να επιλύσει διάφορα προβλήματα που συνδέονται με το επάγγελμα.

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (2.800,00€). Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 2.000 € (400 ώρες) ενώ το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 800 €, (200 ώρες).

Να σημειωθεί ότι πριν την επανέναρξη των προγραμμάτων, λόγω της διακοπής τους για τον COVID-19,  εφαρμόστηκαν αυστηρά όλες οι οδηγίες του ΕΟΔΔΥ (απολύμανση αιθουσών, αναδιάρθρωση των θέσεων των καταρτιζομένων, κ.ά). Επιπρόσθετα στους καταρτιζόμενους χορηγήθηκαν υφασμάτινες μάσκες πολλαπλής χρήσης, διάθεση απολυμαντικών, χρήση διαφανειών στα πληκτρολόγια κ.α).

Τα δύο (2) προγράμματα υλοποιούνται στο πιστοποιημένο εργαστήριο πληροφορικής στην Κεντρική Δομή του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105). 

 
 
 
 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.