ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Την Πέμπτη 31 Αυγούστου ολοκληρώθηκε η πρακτική άσκηση πέντε (5) φοιτητών που συμμετείχαν στις δραστηριότητες των τμημάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνου.

Η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνου αξιοποιεί με αποτελεσματικότητα τις δυνατότητες του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης φοιτητών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας μας. Μέσω της Πρακτική Άσκησης δίνεται η ευκαιρία ενίσχυσης των ακαδημαϊκών γνώσεων και της επαγγελματικής ανάπτυξης, στηρίζοντας τον προσωπικό σχεδιασμό κάθε φοιτητή, για ένταξη του στην αγορά εργασίας. Ο όρος Πρακτική Άσκηση χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγράψει μια περίοδο εργασίας κατά την οποία, κάποιος ασχολείται σε ένα φορέα με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας στον εργασιακό χώρο σε συγκεκριμένη δραστηριότητα που σχετίζεται με τις ακαδημαϊκές σπουδές του και τους προσωπικούς του στόχους.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο κατά 25% από εθνικούς πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ). Κατά τη διάρκεια της δίμηνης παραμονής τους οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας της Περιφέρειας Κρήτης, το οργανόγραμμα και την διοικητική διάρθρωση, τις αρμοδιότητες καθώς και να αναλάβουν συγκεκριμένα μετρήσιμα και αξιολογούμενα  έργα που τους ανατέθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο τους οι φοιτητές επέδειξαν υψηλό επαγγελματισμό ενώ ενσωματώθηκαν πολύ γρήγορα στο περιβάλλον εργασίας του φορέα.Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου η παρουσίαση των εργασιών που ανατέθηκαν στους φοιτητές του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης,στο πλαίσιο υλοποίησης της δίμηνης πρακτικής τους άσκησης.

Κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι τέσσερις εργασίας φοιτητών. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν:

  • Ο Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών από τον κ. Τζουγανάκη Δημήτριο
  • Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας από τον κ. Μιτζιφίρη Κωνσταντίνο
  • Ο Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς από τον κ. Σιδέρη Αθανάσιο
  • Το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης στον Τομέα της Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης όπως εξειδικεύονται σε επίπεδο Διεύθυνσης και Τμήματος από την κα Ελπίδα Ι. Παπαδάκη.

Επιπρόσθετα δόθηκε η δυνατότητα στον φοιτητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής  Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Ανδριώτη Ελευθέριο να δημιουργήσει και να υλοποιήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης σε στελέχη της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Κυβερνοασφάλεια και Ασφάλεια Διαδικτύου».

Στην τελική παρουσίαση συμμετείχαν τα στελέχη της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνου ως εκπαιδευόμενοι εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους στα αντίστοιχα θεματικά πεδία.