1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ VAMOS

Αξιοποίηση της εμπειρίας των μεταναστών για να αυξήσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες

Η Αξιοποίηση των δεξιοτήτων των μεταναστών που ήδη διαμένουν στις ευρωπαϊκές χώρες είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βελτιωθεί η ένταξη των νεοεισερχομένων μεταναστών.

1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ VAMOS (Διαβάστε εδώ)

Η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων σε μια χώρα υποδοχής αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ΕΕ.  Η αξιοποίηση της  εμπειρίας των μεταναστών για να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες (VAMOS)στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, αξιοποιώντας την εμπειρία των μεταναστών προκειμένου να ενεργούν ως αναγνωρισμένοι επαγγελματίες για την εργασιακή και κοινωνική ένταξη άλλων μεταναστών.

 Η ιδέα του έργου Vamosγεννήθηκε από την εμπειρία ενός προηγούμενου έργου που ονομάζεται REMINT(RefugeesandMigrantsInclusionToolkit), στο οποίο αναπτύχθηκαν μη παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας για να κάνουν τη μάθηση βασικών γλωσσικών-επικοινωνιακών δεξιοτήτων και την αφομοίωση εγκάρσιων δεξιοτήτων, πιο ουσιαστική και αποτελεσματική για τους μετανάστες, τους πολιτικούς πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο. Το έργο REMINT, στο οποίο συμμετείχαν τέσσερις από τους οκτώ εταίρους του έργου VAMOS, αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε με τη δημιουργία του έργου VAMOS. Στην πραγματικότητα, η κοινωνική ένταξη των μεταναστών συνδέεται με την απόκτηση εγκάρσιων δεξιοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν όχι μόνο τη γλώσσα, αλλά και την ικανότητα αλληλεπίδρασης σε νέα πλαίσια, τη γνώση του πού βρίσκονται οι σχετικές πληροφορίες και τον τρόπο χρήσης τους, τη γνώση της νομοθεσίας και άλλα.

Αυτές οι δεξιότητες αποκτώνται συχνά με σκληρό και αργό τρόπο, μέσω της εμπειρίας. Το έργο στοχεύει στη διοχέτευση και την αξιοποίηση αυτής της εμπειρίας μέσω πολλών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εξειδικευμένης εκπαίδευσης για τους μετανάστες και μιας σειράς κατευθυντήριων γραμμών για τους νεοεισερχόμενους μετανάστες. Έτσι, το έργο VAMOSσκοπεύει να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να παρέχει ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο (Ειδικός στην Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών), το οποίο απευθύνεται ειδικά σε μετανάστες και θα τους επιτρέψει να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους στον Τριτογενή Τομέα.

Με αυτόν τον τρόπο, το έργο θα επιτύχει έναν διττό στόχο: την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην αγορά εργασίας στις χώρες υποδοχής και τη βελτίωση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των νεοεισερχόμενων μεταναστών.

Η κοινοπραξία VAMOS, με επικεφαλής την ένωση Horuelo (Ισπανία), αποτελείται από 8 οργανισμούς από την Ελλάδα, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Ειδικότερα: Ένωση Horuelo και INCOMA (Ισπανία), Centro Machiavelli και CEPISS (Ιταλία), Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης και Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ελλάδα), CLP και Refuweegee (Ηνωμένο Βασίλειο).