Το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, επικεφαλής εταίρος σε ευρωπαϊκό σχέδιο με τίτλο «To Ψυχόδραμα ως εκπαιδευτικό εργαλείο»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ΕΚΚΑ), συμμετέχουν σε διακρατική συνεργασία για την υλοποίηση σχεδίου με τίτλο «To Ψυχόδραμα ως εκπαιδευτικό εργαλείο», στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci (LdV), Δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. Εθνική αρχή παρακολούθησης του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Το σχέδιο έχει στόχο να ενδυναμώσει τις επαγγελματικές / εκπαιδευτικές δεξιότητες και να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων της επαγγελματικής κατάρτισης για να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή της μεθόδου του ψυχοδράματος στη διδακτική πρακτική τους, μέσω της ανάπτυξης ενός προγράμματος κατάρτισης, με βάση τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους.

Είναι γνωστό ότι τα υπάρχοντα προγράμματα κατάρτισης για την «εκπαίδευση εκπαιδευτών» στη βιωματική μάθηση και στις ψυχοδραματικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις παρουσιάζουν έντονη ποικιλομορφία, λόγω της έλλειψης διάχυσης των αποτελεσμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σκοπός του έργου είναι να διερευνήσει την εφαρμογή του ψυχοδράματος στις δομές της εκπαίδευσης και κατάρτισης, στις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες της σύμπραξης και να αναπτύξει ένα ιδιαίτερα καινοτόμο, ανταγωνιστικό, διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διαμορφωμένο στα πρότυπα προσόντων των εκπαιδευτών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο πλαίσιο αυτό, εισάγεται η έννοια της βιωματικής μάθησης και του ψυχοδράματος στην εκπαίδευση, που είναι το αντίθετο των παραδοσιακών παιδαγωγικών μεθόδων. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων στις μέρες μας όλο και περισσότερο συναντούν τους όρους «βιωματική μάθηση» και «ψυχοδραματικές εκπαιδευτικές μέθοδοι». Έχουμε λοιπόν μια νέα αντίληψη, στην οποία κυριαρχεί η ανάγκη για αλλαγή του ρόλου των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Ταυτόχρονα εκφράζεται η ανάγκη για εφαρμογή νέων μεθόδων και πρακτικών, και προωθούνται οι έννοιες της συμμετοχικής εκπαίδευσης και της μάθησης στην πράξη, ενώ φανερά αμφισβητούνται οι παραδοσιακές εκπαιδευτικές πρακτικές.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνεται έμφαση στη μετάβαση από τις ‘γνώσεις’  στις ‘ικανότητες’ και από τη διδασκαλία στη μάθηση, θέτοντας τον εκπαιδευόμενο στο κέντρο. Αυτή η μετάβαση σημαίνει ότι οι άνθρωποι «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν». Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, να επιδιώξουν δραστήρια να αποκτήσουν και να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες. Η Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε Ρεθύμνης Κα Λιονή ανέφερε ότι: «συνεχίζεται η δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στις διακρατικές συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη σχεδίων των οποίων τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν εργαλεία για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το ΚΕΚΑΠΕΡ πέρα του πλούσιο εκπαιδευτικού έργου το οποίο παρέχει αποτελεί και κοιτίδα παραγωγής γνώσης προκειμένου να αξιοποιηθεί στον δυναμικό χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων».    

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν έξι εταίροι από τέσσερεις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία).

Το έργο έχει διάρκεια δύο ετών και θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2015, οπότε και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στην τελική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο.