Συμμετοχή του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ σε Προγράμματα Voucher έτους 2014

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) συμμετέχει ως Πάροχος Κατάρτισης στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  «Επιταγών εισόδου (Voucher) για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής έως 20/9/2014)

Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής έως 15/9/2014)

Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας

Επαγγελματική Κατάρτιση Φορτοεκφορτωτών Ξηράς -Λιμένος

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ είναι το μόνο αμιγώς Δημόσιο πιστοποιημένο ΚΕΚ (νυν Κε.Δι.Βι.Μ.2) στην  Κρήτη,  με μακρόχρονη εμπειρία (έτος ίδρυσης 1995) στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής, προώθησης στην απασχόληση κ.ά.

Σκοπός των προγραμμάτων Voucherπου υλοποιεί το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται τόσο με την οργάνωση προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου, όσο και με τη συνεργασία με δυναμικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που έχουν τη δυνατότητα απορρόφησης των ωφελουμένων (δηλαδήνα προβούν στην πρόσληψη του ωφελουμένου) μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος άνεργος για να εγγραφεί στο μητρώο ωφελουμένων και να συμμετέχει στις δράσεις  πρέπει:

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr τη φόρμα "Αίτηση Συμμετοχής"

2. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην http://www.voucher.gov.gr και αφορά ωφελούμενο (π.χ. πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων) ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο κωδικός αριθμός ΚΑΥΑΣ της αίτησης συμμετοχής.