«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Πρόσκληση συνεργασίας με επιχειρήσεις (επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης) για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης προγραμμάτων Voucher

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) συμμετέχει σε δράσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων  Ενεργειών  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΕ/ΕΚΤ), «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Voucher, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Για την υλοποίηση των δράσεων επιθυμεί να συνεργαστεί με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης). Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.

Η δράσεις  περιλαμβάνουν:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων

• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (πάροχος κατάρτισης), θα έχει την ευθύνη της παροχής της θεωρητικής κατάρτισης, της σύζευξης των καταρτιζομένων με τις επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής άσκησης και της συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση του ωφελούμενου ανέργου σε θέση πρακτικής άσκησης, την οποία παρέχει η επιχείρηση (επιχείρηση υποδοχής πρακτικής), με την οποία ο ωφελούμενος θα  συμβληθεί από κοινού με τον πάροχο κατάρτισης.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει  χωρίς κόστος για τις επιχειρήσεις  πρακτικής άσκησης.

 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να συνεργαστούν με το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγ. Γαβριήλ 103-105, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο) μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2831040051 και 2831040052 ή να αποστείλουν επιστολή πρόθεσης συνεργασίας σχέδιο της οποίας μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΚΕΚΑΠΕΡ (www.kekaper.gr).

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.