«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Πρόσκληση Εισηγητών στο πλαίσιο του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-25/2016

Η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, σχεδιάζει να υλοποιήσει προγράμματα στο πλαίσιο ΛΑΕΚ 1-25/ΟΑΕΔ. 

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν αναφέρονται σε:

  1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP
  2. Αγγλική ορολογία στην εξυπηρέτηση πελατών
  3. Υγιεινή και Ασφάλεια, Τροφίμων και Εργασίας
  4. Παραδοσιακή κουζίνα – Μαγειρική
  5. BARΤENDER–SERVIS
  6. Στέλεχος υποστήριξης Δημοσίων Σχέσεων
  7. Γαλλικά τουριστική ορολογία, 

 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης αποτελεί η κατοχή κωδικού ΛΑΕΚ για τις συγκεκριμένες ενότητες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ρεθύμνης (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 2ος όροφος, 09:00-14:00).

Η αίτηση δύναται να παραληφθεί σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στη Δ/νση Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105 2ος όροφος ή ηλεκτρονικά (www.kekaper.gr). 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων Παρασκευή 9/12/2016 και ώρα 12:00μμ.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν αποστείλει δικαιολογητικά στο Μητρώο του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, θα υποβάλλουν νέα επικαιροποιημένη αίτηση ενώ τα υποβαλλόμενα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν από το μητρώο του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (σε περίπτωση προηγούμενης υποβολής αίτησης).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Χαράλαμπος Πίτερης, τηλ. 2831040052, κος  Γεώργιος Νικολουδάκης, τηλ. 2831040050.  

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

«Μεθοδολογία  επιλογής εκπαιδευτών του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ – Περιφέρειας Κρήτης)», η οποία έχει ως ακολούθως:

Πίνακας Μοριοδότησης: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΛΑΕΚ 1-25

 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                                                                                                        50

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)                                                      22

α. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)                                                                                                                            6

β. Μεταπτυχιακό* (εκτός των Μεταπτυχιακών Τίτλων στο θεματικό πεδίο Εκπαίδευση Ενηλίκων βλ.1.2 α)                                                                                                                                                         13

γ. Διδακτορικό* (εκτός Διδακτορικού στο θεματικό πεδίο Εκπαίδευση Ενηλίκων βλ.1.2 β)                 16

* Μοριοδοτείται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.

Εμπειροτέχνες ** (σε αντικείμενα συναφή με τη προκηρυσσόμενη θεματική ενότητα, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)                                                                                                                                                            3

** Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου να συμμετέχει στη Πρόσκληση ως Εμπειροτέχνης τα πεδία 1.1.α, 1.1 β, 1.1 γ,1.2α και 1.2β δεν μοριοδοτούνται.

1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ                                                                                                    18

α. Μεταπτυχιακό *στην Εκπαίδευση Ενηλίκων                                                                             15

β. Διδακτορικό *στην Εκπαίδευση Ενηλίκων                                                                                18

* Μοριοδοτείται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.

1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)                                            10

Στο διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (αρχές, φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογία)

(0,50 μόριο ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 10.)                                                                    10

ΔΕΝ μοριοδοτείται: επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ, παρακολούθηση ημερίδων και συνεδρίων.

2.ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ                                                                                                             30

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ                                                     30

Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων                         (0,5 μόριο ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 30)                                                           

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ                                                                                                                     5

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση)                                 3

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)                                                                                                               1

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)                                                                                                       2

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)                                                                                                             3

Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο και για μία μόνο γλώσσα. Οι πτυχιούχοι ξένων γλωσσών ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών γλώσσας οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1.Τυπική Εκπαίδευση.

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) (Πιστοποιητικό σε ισχύ                                 2

σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση)                                                                 2

Οι πτυχιούχοι πληροφορικής ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπική Εκπαίδευση.

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                                                                                           15

4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ                                                                                                                              15

Λογίζεται αποδεδειγμένος, με βεβαίωση του ΟΑΕΔ, χρόνος συνεχούς ανεργίας μεγαλύτερος των 4 μηνών.

Μοριοδοτούνται με μία (1) μονάδα οι τέσσερις μήνες συνεχούς ανεργίας και με μία (1) μονάδα ανά μήνα συνεχούς ανεργίας, άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) μονάδες.

ΣΥΝΟΛΟ 100

4.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

Μέλη τρίτεκνων οικογενειών (γονέας και τέκνα)         5%,

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα) 10%

Μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)   20%

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

α) Τίτλοι Σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και ισοτιμία τους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

Για την Κατηγορία των Εμπειροτεχνών: Αντίγραφο βεβαίωσης σπουδών ΙΕΚ ή επάρκεια ξένων γλωσσών από το ΥΠΑΙΘ ή προσκόμιση χαρτοφυλακίου εμπειρίας με έγγραφα που πιστοποιούν τη σχετική επαγγελματική εμπειρία ή όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

β) Επιμόρφωση

Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ο Επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται.

Επιπροσθέτως, οι ημερίδες και τα συνέδρια δεν θεωρούνται επιμορφώσεις.

Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

Σε περίπτωση μη προσδιορισμού ωρών σε βεβαίωση παρακολούθησης επιμόρφωσης μπορεί να αξιοποιηθεί το επίσημο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της πραγματοποιηθείσας επιμόρφωσης.

γ) Διδακτική εμπειρία

Για τη μοριοδότηση της διδακτικής εμπειρίας :

- πρέπει να αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες

- εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται από ιδιωτικό φορέα, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα.

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η διδακτική εμπειρία θα πρέπει να προέρχεται από φορείς κατάρτισης ή/ και εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η διδακτική εμπειρία στη τυπική εκπαίδευση δεν προσμετράται.

γ) Ξένη Γλώσσα:

Αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου (βλ. Παράρτημα ΙΙ)

δ) Γνώση Η/Υ

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γνώσης Η/Υ σε ισχύ (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ)

ε) Αποδεικτικό ανεργίας:

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η ανεργία δεν αποδεικνύεται με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή/και της κάρτας ανεργίας.

στ) Αποδεικτικό πολυτεκνίας – τριτεκνίας – μονογεονεϊκής οικογένειας:

Πιστοποιητικό του οικείου δήμου, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν πρόκειται για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται και από πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε..

Σημείωση: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την πρόσκληση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.