«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

«Πρόσκληση Εισηγητών στο πλαίσιο του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-25»

Η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, σχεδιάζει να υλοποιήσει προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25.  

Η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, σχεδιάζει να υλοποιήσει προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25. 

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν αναφέρονται σε:

Τα σεμινάρια αφορούν τις εξής θεματικές ενότητες:

 1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP, 40 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 2. Διοίκηση τουριστικών καταλυμάτων, 40 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 3. Επικοινωνία, συμπεριφορά, διαχείριση παραπόνων στο τουριστικό περιβάλλον, 40 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 4. Η/Υ Βασικές Δεξιότητες, 40 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 5. Η/Υ Προχωρημένους, 40 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 6. Παραδοσιακή κουζίνα – Μαγειρική, 40 ώρες,   (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 7. Ρώσικα, 40 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 8. Ρώσικα  για προχωρημένους, 40 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 9. Ιταλικά, 40 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 10. Γερμανικά, 40 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 
 11. Γαλλικά, 40 ώρες, (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου) 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω προγραμμάτων και σύμφωνα με τροποποίηση εγκυκλίου ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2014, Κεφάλαιο 7-ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ανακοίνωση του ΟΑΕΔ1/7/2014  «Τροποποίηση εγκυκλίου που αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2014. Σύμφωνα με τη με αριθμ. 955/13/26.3.2014 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1524/τεύχος Β΄/ 6.6.2014, τροποποιούνται οι παράγραφοι 1,2 και 3 του κεφαλαίου 7 της με αριθμ. 212/4/30.1.2014 απόφασης ΔΣ του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 323/τ.Β΄), που αφορά την υλοποίηση του Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2014. Πιο συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 7 «Εισηγητές προγραμμάτων κατάρτισης», όσοι επιθυμούν να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο μητρώο των εισηγητών του ΟΑΕΔ και να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για έλεγχο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για έλεγχο, για να λάβουν αριθμό μητρώου εισηγητή. Μετά τις 30.9.2014, οι εισηγητές ΛΑΕΚ, ΔΕΝ υποχρεούνται να έχουν λάβει κωδικό πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο (βλέπε τροποποιημένη εγκύκλιος Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2014).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στα παραπάνω προγράμματα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 1. Αριθμός Μητρώου Εισηγητή ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ
 2. Έντυπη Αίτηση (Παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία ή ηλεκτρονικά)
 3. Βιογραφικό Σημείωμα (παρέχεται ειδική φόρμα)
 4. Βεβαιώσεις (ως αποδεικτικά των όσων αναγράφονται στο βιογραφικό):
  1.  Εκπαίδευση

i.      Τυπική Εκπαίδευση

ii.      Εκπαίδευση Ενηλίκων

iii.      Επιμόρφωση

 1.  Διδακτική Εμπειρία

i.      Διδακτική Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

 1.  Άλλα Προσόντα

i.      Ξένη Γλώσσα

ii.      Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

 1. Κοινωνικά κριτήρια

i.      Ανεργία

ii.      Πολυτεκνία ή Μονογονεική Οικογένεια

Η μοριοδότηση θα πραγματοποιηθεί βάσει του παρακάτω πίνακα.Πίνακας Μοριοδότησης: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΛΑΕΚ

 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                                                                                                                      50

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)                                                       22

α. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης

θέσης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)                                                                                                                     6

β. Μεταπτυχιακό* (εκτός των Μεταπτυχιακών Τίτλων στο θεματικό πεδίο Εκπαίδευση

Ενηλίκων βλ.1.2 α)                                                                                                                                13

γ. Διδακτορικό* (εκτός Διδακτορικού στο θεματικό πεδίο Εκπαίδευση Ενηλίκων βλ.1.2

β)                                                                                                                                                              16

* Μοριοδοτείται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.

Εμπειροτέχνες ** (σε αντικείμενα συναφή με τη προκηρυσσόμενη θεματική ενότητα,

βλ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)                                                                                                                                    3

** Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου να συμμετέχει στη Πρόσκληση ως

Εμπειροτέχνης τα πεδία 1.1.α, 1.1 β, 1.1 γ,1.2α και 1.2β δεν μοριοδοτούνται.

1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ                                                                                                              18

α. Μεταπτυχιακό *στην Εκπαίδευση Ενηλίκων                                                                             15

β. Διδακτορικό *στην Εκπαίδευση Ενηλίκων                                                                                  18

* Μοριοδοτείται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.

1.3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)                                   10

Στο διδακτικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

(αρχές, φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογία)

(0,50 μόριο ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 10.)                                                               10

ΔΕΝ μοριοδοτείται : επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών , επιμόρφωση που

ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ,

παρακολούθηση ημερίδων και συνεδρίων.

2.ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ                                                                                                                       30

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Εκπαίδευση που παρέχεται από φορείς κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων                    30

(0,5 μόριο ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 30)                                                           

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ                                                                                                                             10

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση)                          3

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)                                                                                                                      1

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)                                                                                                            2

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)                                                                                                                   3

Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο και για μία μόνο γλώσσα

Οι πτυχιούχοι ξένων γλωσσών ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για

τίτλους σπουδών γλώσσας οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1.

Τυπική Εκπαίδευση.

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) (Πιστοποιητικό σε ισχύ                             2

σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση)                                                                2

 

Οι πτυχιούχοι πληροφορικής ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για

τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπική

Εκπαίδευση.

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                                                                                                      15

4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ

Λογίζεται αποδεδειγμένος, με βεβαίωση του ΟΑΕΔ, χρόνος συνεχούς ανεργίας

μεγαλύτερος των 4 μηνών.                                                                                                                  15

Μοριοδοτούνται με μία (1) μονάδα οι τέσσερις μήνες συνεχούς ανεργίας και με

μία (1) μονάδα ανά μήνα συνεχούς ανεργίας, άνω των τεσσάρων μηνών, με

ανώτατο όριο τις δεκαπέντε μονάδες.

ΣΥΝΟΛΟ 100

4.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως

ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

Μέλη τρίτεκνων οικογενειών (γονέας και τέκνα)            5%,

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα) 10%

Μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)    20%

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ρεθύμνης (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 2ος όροφος, 09:00-14:00).

Η αίτηση δύναται να παραληφθεί σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ή ηλεκτρονικά (www.kekaper.gr) στη Δ/νση Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105 2Ος όροφος. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων 3/11/2014 και ώρα 13:00μμ.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν αποστείλει δικαιολογητικά στο Μητρώο του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, θα υποβάλλουν νέα επικαιροποιημένη αίτηση ενώ τα υποβαλλόμενα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν από το μητρώο του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – YΠΟΒΟΛΗ AΙΤΗΣΕΩΝ: κ. Χαράλαμπος Πίτερης, τηλ. 2831040052, κος  Γεώργιος Νικολουδάκης, τηλ. 2831040050. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

α) Τίτλοι Σπουδών:Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και ισοτιμία τους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

Για την Κατηγορία των Εμπειροτεχνών:Αντίγραφο βεβαίωσης σπουδών ΙΕΚ ή επάρκεια ξένων γλωσσών από το ΥΠΑΙΘ ή προσκόμιση χαρτοφυλακίου εμπειρίας με έγγραφα που πιστοποιούν τη σχετική επαγγελματική εμπειρία ή όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

β) Επιμόρφωση

Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ο Επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Επιπροσθέτως, οι ημερίδες και τα συνέδρια δεν θεωρούνται επιμορφώσεις.

Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής

εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

Σε περίπτωση μη προσδιορισμού ωρών σε βεβαίωση παρακολούθησης επιμόρφωσης μπορεί να αξιοποιηθεί το επίσημο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της πραγματοποιηθείσας επιμόρφωσης.

γ) Επαγγελματική εμπειρία

Για τη μοριοδότηση της διδακτικής εμπειρίας :

- πρέπει να αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες

- εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται από ιδιωτικό φορέα, απαιτείται η προσκόμιση

βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη

Η διδακτική εμπειρία θα πρέπει να προέρχεται από φορείς κατάρτισης ή/και εκπαίδευσης

ενηλίκων

Η διδακτική εμπειρία στη τυπική εκπαίδευση δεν προσμετράται.

γ) Ξένη Γλώσσα:

Αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου (βλ.Παράρτημα ΙΙ)

δ) Γνώση Η/Υ

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γνώσης Η/Υ σε ισχύ (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ)

ε) Αποδεικτικό ανεργίας:

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η ανεργία δεν αποδεικνύεται με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή/και της κάρτας ανεργίας.

στ) Αποδεικτικό πολυτεκνίας – τριτεκνίας – μονογεονεϊκής οικογένειας:

Πιστοποιητικό του οικείου δήμου, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν πρόκειται για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται και από πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε..

Σημείωση: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την

πρόσκληση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Μετά την αντιπαραβολή των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.kekaper.gr και στους πίνακες ενημέρωσης του KEKAΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ταξινομημένοι ανά ειδικότητα όπου θα αναγράφονται για κάθε υποψήφιο τα μόρια που έλαβε.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.