Συνεργασία Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ & Εργαστηρίου Διδακτικής Θετι-κών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπι-στημίου Κρήτης για θέματα «Επιστήμης – Τεχνολογίας – Εκπαίδευσης»

Στο πλαίσιο διεύρυνσης των συνεργασιών του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με φορείς της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης συνάντηση εργασίας μεταξύ των στελεχών του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και του Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητής του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Δημήτρης Σταύρου,  ο καθηγητής του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νικόλαος Καπελώνης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνης, κ. Μιχάλης Δαράκης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Π.Ε. Ρεθύμνης, κ. Χαράλαμπος Πίτερης.

Οι δύο φορείς (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης) αφού  έλαβαν υπόψη τους: την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ τους για θέματα «Επιστήμης – Τεχνολογίας – Εκπαίδευσης» που αφορούν στη εκπαιδευτική προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και των Μαθηματικών, όπως π.χ. αυτές εκφράζονται στο διεπιστημονικό πεδίο «Science, Technology, Engineeringand Mathematics (STEM(στο εξής συνοπτικά «STEMΕκπαίδευση»)στην Πρωτοβάθμια (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά), στη Δευτεροβάθμια (Γυμνάσια και Λύκεια) και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (φοιτητές Σχολών Παιδαγωγικών Τμημάτων, Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων συναφών Σχολών) καθώς και το γεγονός ότι το ΕΔΘΕ/ΠΤΔΕ-ΠΚ διαθέτει το απαραίτητο επιστημονικό, τεχνολογικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο που σχετίζεται με τους σκοπούς της «STEMΕκπαίδευσης» αποφάσισαν  τη σύναψη ενός μνημονίου συνεργασίας, διετούς διάρκειας, μεταξύ του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και του Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης  βρέθηκε κοινό πεδίο δράσεων σε τομείς όπως:

  1. Δημιουργία πλαισίου αλληλοενημέρωσης σχετικά με σύγχρονα ζητήματα STEMΕκπαίδευσης.
  2. Συνεργασία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών μαθησιακών δράσεων και προγραμμάτων σχετικά με την STEMΕκπαίδευσηαξιοποιώντας τόσο τις σύγχρονες παιδαγωγικές τεχνικές και εκπαιδευτικές τεχνολογίες (π.χ. MOOCs) όπως επίσης και δια ζώσης εφαρμογές σε συνδυασμό με εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση (blendedlearning). Οι δράσεις και τα προγράμματα αυτά μπορεί να αναπτυχθούν ή να αποτελούν επεκτάσεις ήδη υπαρχόντων που έχουν ήδη αναπτυχθεί από το ΕΔΘΕ/ΠΤΔΕ-ΠΚ ή από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρεια Κρήτης προσαρμοσμένων κατάλληλα στο νέο πλαίσιο χρήσης.
  3. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με στόχο την ανάπτυξη βιωματικών σεναρίων μάθησης που βασίζονται στη διεπιστημονική STEMπροσέγγιση συμπεριλαμβανομένου της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και νεότερων εξελίξεων στο πεδίο των Νέων Τεχνολογιών (π.χ. τεχνητή νοημοσύνη).
  4. Την υποβολή από κοινού προτάσεων εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά ή Εθνικά κονδύλια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη νομοθεσία.
  5. Τη συνεργασία σε εκδηλώσεις και δράσεις μορφωτικού ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα που αφορούν στην «STEMΕκπαίδευση» ανοικτών για το ευρύ κοινό.
  6. Τη συνεργασία σε διοργάνωση θερινών σχολείων, διαγωνισμών ή και άλλων δράσεων (π.χ. πανηγύρι επιστήμης, sciencecafe) για μαθητές, , γονείς, εκπαιδευτικούς και ευρύ κοινό.
  7. Την αλληλοϋποστήριξη των δράσεων με αξιοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού και υποδομών (π.χ. χώρων, οπτικοακουστικού υλικού και ψηφιακών τεχνολογιών) που διαθέτουν το ΕΔΘΕ/ΠΤΔΕ-ΠΚ και το ΚΕΚΑΠΕΡ – Περιφέρεια Κρήτης.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, δήλωσε σχετικά:

     « Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των συνεργασιών του ΚΕΚΑΠΕΡ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με τοπικούς φορείς, εντάσσεται και το μνημόνιο συνεργασίας με το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, που θα υπογράψουμε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για θέματα «Επιστήμης – Τεχνολογίας – Εκπαίδευσης» που αφορούν στη εκπαιδευτική προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και των Μαθηματικών. Το Μνημόνιο αυτό αρχικά προβλέπεται να έχει διετή διάρκειαμε δυνατότητα ωστόσο επέκτασης της συνεργασίας με νέα έγγραφη συμφωνία, κατόπιν αξιολόγησης των αρχικών αποτελεσμάτων και της προόδου της συνεργασίας».