Πραγματοποιήθηκε στο Arassate της Ισπανίας η 4η Διακρατική Συνάντηση στο πλαίσιο του σχεδίου με τίτλο: «Το Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην εκπαίδευση ενηλίκων»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), συμμετείχε ως συντονιστής στην 4η διακρατική συνάντηση, για την υλοποίηση του σχεδίου με τίτλο: «To Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην εκπαίδευση», στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματοςLeonardo da Vinci (LdV), Δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ALECOP στArassate της Ισπανίας στις 21 και 22 Οκτωβρίου.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η ALECOP αποτελεί μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές επιχειρήσεις της Ισπανίας στην οποία εργάζονται περισσότεροι από 80.000 εργαζόμενοι σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της παροχής υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο των συναντήσεων συζητήθηκε η πορεία του προγράμματος, ο βαθμός υλοποίησης των παραδοτέων και η οργάνωση της διάχυσης των αποτελεσμάτων καθώς και το σχέδιο αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του έργου. 

 

Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η διακρατική ποσοτική έρευνα σχετικά με το υφιστάμενο περιβάλλον που αφορά την εφαρμογή ψυχοδραματικών τεχνικών στην εκπαίδευση στις συμμετέχουσες χώρες και επιπρόσθετα έχει ολοκληρωθεί ποιοτική έρευνα στην οποία παρουσιάζεται τυπολογία προσόντων των εκπαιδευτών που θα μπορούν να εφαρμόσουν σύγχρονες βιωματικές τεχνικές προσέγγισης στην εκπαίδευση. Επιπλέον έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου του καθώς επίσης και τα εκπαιδευτικά εργαλεία.  Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η ταχύτερη ολοκλήρωση του σχεδιασμού του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος ώστε να ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του στις συμμετέχουσες χώρες.

             Τα σχέδια μεταφοράς καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία σχεδίων τα οποία έρχονται να φέρουν σε επίπεδο εφαρμογής καινοτόμες μεθόδους στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα μάλιστα στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Είναι γεγονός ότι τα προγράμματα LeonardodaVinciαναφέρονται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που λόγω της τεχνικής φύσεως των μαθημάτων τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα και προγράμματα καλούνται να δώσουν ερεθίσματα στους συμμετέχοντες μέσα από την διαδραστικότητα της ομάδας να αναπτύξουν επιπρόσθετα πέραν των τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και διαπολιτισμικές, διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες. Τις τελευταίες δεκαετίες η ΕΕ έχει ένα σαφή προσανατολισμό στην βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι πέντε (5) εταίροι από τις τέσσερεις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία).

Από την πλευρά του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στη συνάντηση συμμετείχαν οι κ. Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος ως συντονιστήςτου σχεδίου, ο κ. Δαράκης Μιχάλης ως επιστημονικός υπεύθυνος και ο κ. Νικολουδάκης οικονομικός υπεύθυνος..

Το έργο έχει συνολική  διάρκεια δύο ετών και θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2015, οπότε και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στην τελική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο.

Το παρόν σχέδιο συγχρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.