«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ-ΛΙΜΕΝΟΣ

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) συμμετέχει στη δράση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τίτλο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ-ΛΙΜΕΝΟΣ» στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση παροχής, σε απασχολούμενους ως φορτοεκφορτωτές, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Στην Περιφέρεια Κρήτης  προβλέπεται ότι θα ωφεληθούν 246 εργαζόμενοι.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

Ö             Πρόγραμμα θεωρητικής  κατάρτισης 120 ωρών

Ö             Σύνθετη πρακτική άσκηση 30 ωρών σε αδειοδοτημένες δομές των παρόχων κατάρτισης, σε οριζόμενες σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αίθουσες πληροφορικής, μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης (case study), προκειμένου οι ωφελούμενοι να βελτιώσουν τις επαγγελματικές γνώσεις του θεωρητικού μέρους.

Οι εργαζόμενοι που θα επιλεγούν, θα επιδοτηθούν με το ποσό των:
• 750 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)  για ωφελούμενους που ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος:

  1. Το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (πάροχος κατάρτισης), θα έχει την ευθύνη της παροχής της θεωρητικής κατάρτισης, της πρακτικής άσκησης και της συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.
  2. Το σύνολο του προγράμματος πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 30 Απριλίου 2015
  3. Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης είναι έξι (6) ώρες
  4. Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι (6) ώρες.

 

Οι  ενδιαφερόμενοι για να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχουν στη δράση είναι απαραίτητο:

Α. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr)  τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».
Β.
Να διαφυλάξουν το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής τους, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της και εν συνεχεία  την προσκόμιση των παραπάνω στοιχείων στο ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣούτως ώστε να ενεργοποιηθεί η επιταγή εκπαίδευσης του ενδιαφερόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103-105, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο, τηλέφωνα: 28310 40052 και 28310 40051 (κ.κ.  Γάσπαρης Νικόλαος 2831040051- Πίτερης Χαράλαμπος 2831040052) .

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.