«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Δημόσια πρόσκληση συνεργασίας με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής άσκησης)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) συμμετέχει στη δράση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο συγχρηματοδοτείται  το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Για την υλοποίηση της δράσης επιθυμεί να συνεργαστεί με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής) που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

1. ΑΓΡΟΤΙΚΑ

5. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ –  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

7. ΤΕΧΝΙΚΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8. ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση ανέργων νέων για συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση με επιταγές κατάρτισης (training vouchers) και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (χωρίς κόστος για τις επιχειρήσεις).

Στην Περιφέρεια Κρήτης  προβλέπεται ότι θα ωφεληθούν 2.149 άνεργοι.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

Ö             Πρόγραμμα θεωρητικής  κατάρτισης80 ωρών

Ö             Πρακτική άσκησητων ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών (με χρόνο υλοποίησης έως 5 μήνες).

Ö             Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησηςσε όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Ö             Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης(με τη σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης)

Οι άνεργοι που θα επιλεγούν, θα επιδοτηθούν με το ποσό των
• 2.700 ευρώ για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
• 2.400 ευρώ για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος:

  1. Το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (πάροχος κατάρτισης), θα έχει την ευθύνη της παροχής της θεωρητικής κατάρτισης, της σύζευξης των καταρτιζομένων με τις επιχειρήσεις υποδοχής πρακτικής άσκησης και της συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.
  2. Μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση του ωφελούμενου ανέργου σε θέση πρακτικής άσκησης, την οποία παρέχει η επιχείρηση (επιχείρηση υποδοχής πρακτικής), με την οποία ο ωφελούμενος θα  συμβληθεί από κοινού με τον πάροχο κατάρτισης.
  3. Η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας  έχει διάρκεια 500 ώρες
  4. Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι (6) ώρες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες.
  5. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει  χωρίς κόστος για την επιχείρηση υποδοχής πρακτικής.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να συνεργαστούν με το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγ. Γαβριήλ 103-105, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο) μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 28310 40052 και 28310 40050 ή να αποστείλουν επιστολή πρόθεσης συνεργασίας σχέδιο της οποίας μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΚΕΚΑΠΕΡ www.kekaper.gr

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.